Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A CO3 alkalmazás igénybe vételével és használatával a co3app.com URL címen elérhető weboldalakon keresztül, vagy az ügyfél saját domain nevén keresztül (“Szolgáltatás”), a szolgáltató CO3 Kft. (Székhely: 2600 Vác, Szüret utca 19., Adószám: 23695566-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-151981, a továbbiakban “CO3”), és Ön (“Ügyfél”) az alábbi szolgáltatási feltételekről és kondíciókról állapodnak meg (“Általános Szerződési Feltételek”).

Minden új funkció, mely kiegészíti vagy fokozza a jelenlegi Szolgáltatást, ideértve az új eszközök és erőforrások elérhetővé tételét, automatikusan a Szolgáltatás részét képezik. A Szolgáltatás folytatólagos használatával Ügyfél elfogadja az ilyen jellegű változtatásokat.

Bármely szerződéses feltétel megszegése az Ügyfél Fiókjának megszűnését eredményezi az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja.

1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, a szerződés létrejötte

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztrációs űrlap kitöltése, amelynek kitöltésével Ügyfél elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. A Szolgáltatás a regisztráció CO3 részére történő továbbításával elérhetővé válik. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást az 1.4. pontban írt korlátozással 14 napig ingyenesen igénybe venni.
 2. Az űrlap kitöltését követően Ügyfél jogosulttá válik a részére e-mailen megküldött egyedi fiók azonosító és felhasználó név megadásával a részére fenntartott fiókba („Felhasználói fiók”) történő belépésre.
 3. A felek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) XVI. Fejezetében foglaltak alapján a választott díjcsomagban meghatározott díj Ügyfél általi megfizetésével elektronikus úton jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a választott díjcsomag elemeit tartalmazó szerződés, amely az Ügyfél felhasználói fiókjában a szerződés fennállása alatt elérhető.
 4. A regisztráció és a díj megfizetése közötti - legfeljebb 14 napos - szolgáltatási periódus (továbbiakban: Próbaidőszak) alatt az Ügyfél az alkalmazásból számla kiállítására nem jogosult. Amennyiben az Ügyfél a Próbaidőszak alatt a díjbekérőt letölti és a szolgáltatási díjat (átutalással/bankkártyával) megfizeti, jogosulttá válik a teljes Szolgáltatás használatára, így a számla kiállítására is.
 5. Az Ügyfél adatainak változását a változást követő 8 napon belül köteles bejelenteni CO3-nak a felhasználói fiók „Fiók beállítások" felületén keresztül, de legfeljebb olyan időpontban, hogy a következő számlázási periódusban a CO3 általi számlakibocsátás során már a helyes adatok kerülhessenek feltüntetésre.

A Felek szerződésének tartalma az Általános Szerződési Feltételekből, továbbá a választott díjcsomag tartalmából áll.

2. A Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltatás az Internet hálózaton keresztül elérhető, integrált online vállalatirányítási rendszer, melyet Ügyfél szolgáltatásként vesz igénybe. Tesztelve a Mozzilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari böngészők legfrissebb verzióin. Más, nem szabványos vagy nem frissített böngészők használata esetén a funkciók használata korlátozódhat. A Szolgáltatás igénybevétele szabványos, frissített internet böngésző programok használatával lehetséges. A Szolgáltatás igénybevételi pontja a CO3 szerverének internet kapcsolódási pontja. A Szolgáltatás különböző díjcsomag konstrukciókban vehető igénybe. A Szolgáltatás tényleges tartalma az Ügyfél által kiválasztott díjcsomagtól függ.

Az Szolgáltatás az alábbiakra terjed ki az árlistában található alkalmazás modulok és kiegészítők mindegyikénél a díjak megfizetésének időtartamára:

 • A CO3 integrált online vállalatirányítási rendszer és moduljainak, kiegészítőinek üzemeltetése.
 • Az Ügyfél által rögzített vagy feltöltött adatok tárolása.
 • Az alapdíjak megfizetése tartalmazza a díjcsomaghoz tartozó funkciók esetleges hibáinak javítását és a Szolgáltató által fejlesztett új funkciók folyamatos elérhetőségét. A Szolgáltató nem köteles az Ügyfél egyedi fejlesztési igényeinek kielégítésére. Ilyen igények felmerülése esetén Szolgáltató és Ügyfél külön díjazás ellenében és egyedi szerződéssel megállapodhatnak.
 • Emailes ügyfélszolgálat: havonta 10 db, a felhasználótól érkező email megválaszolása

2.1 Elektronikus aláírásra vonatkozó szabályok

A CO3 saját fokozott biztonságú tanúsítványát a jogszabályokban foglaltak szerint minősített hitelesítési szolgáltatótól szerzi be.

A hatályos törvényeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott számla kiállítása a Szolgáltatásban az alábbiak szerint biztosított:

 • Ügyfél elfogadja és megbízza CO3-t, hogy CO3 saját fokozott biztonságú tanúsítványát használja a számlák elektronikus aláíráshoz.
 • A Szolgáltatásban előállított számla fokozott biztonságú tanúsítvánnyal történő elektronikus aláírását követően CO3 vállalja, hogy az így előállt elektronikus dokumentumot díjazás ellenében, a jogszabályoknak megfelelő időpecséttel látja el.
 • CO3 nem köteles ellenőrizni az Ügyfél által a számla kiállítása során használt elektronikus aláírást, tovább azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő jogviták, károkozás tekintetében CO3 semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltatásban digitálisan és/vagy nyomtatott formában előállított számlák törvényekben foglaltak szerinti tárolása az Ügyfél kötelessége.

3. Ügyfélszolgálat elérhetősége, panaszbejelentés

A Szolgáltatás kapcsán az Ügyfél számára Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatot üzemeltet. Ügyfélszolgálat, technikai támogatás és panaszbejelentés elérhetősége e-mailben biztosított. Az ügyfélszolgálat minden munkanapon (kivétel az ünnepnapok és hivatalos munkaszüneti napok) 10.00-től 16:00 óráig dolgozza fel a bejelentéseket. E-mail cim: support@co3app.com. Ettől eltérő vagy meghatározott rendelkezésre állású támogatás (support) igénylése külön díjazás mellett lehetséges.

4. Felhasználói fiókkal kapcsolatos feltételek

 1. Ügyfél köteles megadni teljes nevét, egy érvényes e-mail címét, és minden egyéb, a folyamat során kért információt a regisztráció sikere érdekében.
 2. Ügyfél belépési nevét csak egy személy használhatja – egy bejelentkezés megosztása több személy között nem megengedett. Ügyfél annyi belépési nevet generálhat, amennyi hozzáférésre szüksége van és amennyit a kiválasztott díjcsomag lehetővé tesz.
 3. Ügyfél felelős felhasználói fiókjához tartozó belépési nevének és jelszavának védelméért. CO3 nem lehet és nem lesz felelős semmilyen Ügyfelet ért kárért, mely a fenti biztonsági előírás be nem tartásából fakad.
 4. Ügyfél felelős minden a felhasználói fiókján belül közzétett tartalomért és tevékenységért (még akkor is, ha a tartalmat olyan más felhasználó töltötte fel, akinek csak egyszerű hozzáférése van felhasználó fiókjához is).
 5. Ügyfél nem használhatja a szolgáltatást illegális vagy jogosulatlan célra. Ügyfél a Szolgáltatás használatával nem sértheti a rá vonatkozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvények).

5. Díjak és díjfizetés

 1. A Szolgáltatás érvényes bankkártyával vagy banki átutalással fizethető ki.
 2. Az Ügyfél a Szolgáltatási periódus (30 nap) lejáratát megelőző 5., 2. és utolsó napon automatikus email értesítést kap a díjfizetés esedékességéről. Ügyfél felelőssége, hogy a kiválasztott díjcsomag díját kifizesse a Szolgáltatási periódus utolsó napjáig.
 3. A Szolgáltatási periódus 30 napos és a megfizetett díj visszatérítése nem lehetséges. Tört hónapra vagy szolgáltatás módosításra sem jár díj visszatérítés.
 4. A Szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján történő jóváíráskor minősül megfizetettnek, akkor is, ha a Szolgáltató javára a díjakat harmadik személy közreműködő szedi be.
 5. Ha az Ügyfél a Szolgáltatás díját nem fizeti meg legkésőbb a Szolgáltatási periódus lejáratát követő napig, akkor a felhasználói fiók és az ahhoz tartozó belépési nevek automatikusan felfüggesztésre kerülnek.
 6. Ha az Ügyfél a Szolgáltatás díját nem fizeti meg legkésőbb a Szolgáltatási periódus lejáratát követő 30. napig, akkor a felhasználói fiók automatikusan és visszavonhatatlanul törlésre kerül minden abban feltöltött és rögzített tartalommal egyetemben.
 7. Ha a Szolgáltató javára a díjakat harmadik személy közreműködő szedi be, úgy a felhasználói fiók felfüggesztésre kerül; ilyen esetben a fiók akkor kerül újra aktiválásra, ha az Ügyfél közvetlen szerződést köt a Szolgáltatóval, és az esedékes díjakat a Szolgáltató részére megfizeti. Ha az Ügyfél a felfüggesztéstől számított 30. napig nem fizeti meg a díjtartozást, úgy a felhasználói fiók jelen szakasz 6. pontja szerint törlésre kerül.
 8. A Szolgáltatás díja a 2. pontban meghatározott emailes ügyfélszolgálati szolgáltatás limit túllépése esetén a limit feletti Szolgáltatói emailekre bruttó 500 Ft/ügyfélszolgálati email. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati szolgáltatás limit túllépése esetén akkor jogosult Szolgáltatási díjra a fentiek szerint, amennyiben a limit elérésére és a díjfizetési kötelezettség megnyílására emailben figyelmeztette az Ügyfelet. Szolgáltató jogosult az így létrejövő díjkövetelését a Szolgálatatási periódus arányos csökkentésével kiegyenlíteni.

6. Lemondás és megszűntetés

 1. Ügyfél felelős felhasználói fiókjának megszüntetéséért. Ügyfél felhasználói fiókját bármikor megszüntetheti egy az info@co3app.com címre megküldött e-mailben történt jelzéssel.
 2. A megszüntetés alkalmával minden az Ügyfél által feltöltött és rögzített tartalom véglegesen törlésre kerül. A törölt információk visszaállítására a továbbiakban nincs lehetőség.
 3. Ha Ügyfél a Szolgáltatás lemondását jelzi, akkor a fiók azonnal megszüntetésre és törlésre kerül.

7. A Szolgáltatás és árainak módosítása

 1. CO3 fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, és időről időre módosíthatja / frissítheti a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), külön értesítéssel vagy értesítés nélkül. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására a Szolgáltató az ügyfelek előzetes értesítése mellett jogosult.
 2. Szolgáltató jogosult az Ügyfelet átsorolni az Ügyfél számára előnyösebb szolgáltatás elemeket tartalmazó szolgáltatási díjcsomagba, amennyiben a korábbi szolgáltatási díjcsomagja megszűntetésre került.
 3. Az aktuális Szolgáltatási periódusban a megrendelés napján érvényes áron történik a Szolgáltatás nyújtása. CO3 a már befizetett Szolgáltatási periódusra vonatkozóan a díjcsomag árán egyoldalúan nem változtathat. Egy újabb Szolgáltatási periódus indításakor az Ügyfél a megújítás napján érvényes szolgáltatási csomagok közül választhat és azok hatályos árán fizethet be újabb Szolgáltatási periódust.
 4. CO3 kizárja kártérítési felelősségét az Ügyfél vagy bármely harmadik személy irányában mely, a Szolgáltatás árazásának módosulása és/vagy a Szolgáltatás terjedelmének módosítása miatt keletkezik.

8. Szerzői jog és tulajdonjogok

 1. Ügyfél profilja és feltöltött anyagainak szellemi tulajdonjoga Ügyfélé maradnak.
 2. A Szolgáltatás kinézete, felépítése, grafikai elemei és azok elrendezése, működési folyamatai szerzői jogvédelem alatt állnak. Ügyfél nem sokszorosíthatja, nem másolhatja és nem használhatja fel és újra egyetlen részét sem a HTML/CSS, Javascript kódoknak vagy bármely vizuális design elemeknek és működési mechanizmusoknak CO3 kifejezett írásos engedélye nélkül.

9. Bizalmas információk és adatkezelés

Minden, az Ügyfélre vonatkozó valószínűsíthetően bizalmas információt, vagy amely információk tekintetében az Ügyfél egyértelműen jelöli a bizalmasságot, CO3 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli és azokat CO3 nem hozza nyilvánosságra és nem használja fel. Kivételt képeznek azok az esetek melyeknél a nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás ésszerűen szükséges a Szolgáltatás teljesítéséhez, és erre CO3 írásbeli engedélyt kapott az Ügyféltől.

CO3, mint adatfeldolgozó garantálja, hogy a Szolgáltatást az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 28. cikkében megfogalmazott követelményeknek megfelelően, az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések mentén nyújtja.

10. A felelősség korlátozása

 1. Ügyfél elfogadja, hogy CO3 semmiképpen nem vonható felelősségre az előre nem látható, közvetett speciális, büntető, vagy bárminemű egyéb kárért vagy veszteségért, illetve elmaradt haszonért, az üzletmenet megszakadásáért, számítógép meghibásodásért, üzleti információ elvesztéséért, vagy egyéb veszteségért, mely a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered, még akkor sem, ha CO3-t értesítették a lehetséges károkról. Ügyfél egyetlen és kizárólagos jogorvoslata a vitás ügyekben a Szolgáltatás Ügyfél által történő felmondása. Az CO3-nak a Ptk. 6:142. § szerinti felelőssége a Szolgáltatás nyújtása kapcsán nem haladhatja meg az Ügyfél által a Szolgáltatásért fizetett mindenkori (1) havi díjat.
 2. A CO3 a Próbaidőszak alatt nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán bekövetkezett károsodásért, így különösen, de nem kizárólag a felmerülő kárért vagy veszteségért, illetve elmaradt haszonért, az üzletmenet megszakadásáért, számítógép meghibásodásért, üzleti információ elvesztéséért, vagy egyéb veszteségért, mely a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered.

11. Általános feltételek

 1. Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltatás nyújtása “ahogy aktuálisan elérhető” alapon történik.
 2. Vis major: CO3 nem vonható felelősségre bármilyen, a Szolgáltatás bárminemű nem teljesítése vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen késedelmet előre nem látható események vagy körülmények okozták.
 3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás működtetéséhez CO3 igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, mely a személyes adatok feldolgozását is érintheti. Harmadik fél szolgáltatók lehetnek hosting partnerek, hardware, software, hálózati elem beszállítók és egyéb technológiai szolgáltatók, melyek igénybe vételéhez ügyfél általános felhatalmazást ad.
 4. Ügyfél nem módosíthatja, adaptálhatja és nem törheti fel a Szolgáltatást vagy nem készíthet a jelen szolgáltatáshoz hasonló weboldalt, melyet jelen Szolgáltatással kapcsolatba hozhatnak.
 5. Ügyfél kijelenti, hogy CO3 kifejezett írásos engedélye nélkül nem reprodukálja, másolja, értékesíti, viszonteladja vagy hasznosítja a Szolgáltatás részeit vagy egészét.
 6. CO3 saját belátása szerint jogosult, de nem köteles, annak a tartalomnak és Felhasználói fióknak az eltávolítására, mely jogellenes, sértő, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén vagy más módon kifogásolható, vagy sérti bármely fél szellemi tulajdonának vagy jelen Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit.
 7. CO3 bármely Ügyfele, alkalmazottai, tagjai vagy tisztviselői ellen bármilyen szóbeli, fizikai, írásbeli fenyegetés vagy más visszaélés (beleértve jogsértő viselkedést) a Felhasználói fiók azonnali megszüntetését eredményezi.
 8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve a Ügyfél tartalmait, különböző hálózati csomópontokon keresztül történhet, így a továbbítás (a) akár nem titkosított formában is létrejöhet; és (b) az adatokon az adattovábbítás miatt szükséges műszaki követelményeknek megfelelő módosítások jöhetnek létre.
 9. Ügyfél nem tölthet fel, nem küldhet és nem tárolhat vagy továbbíthat kéretlen email vagy spam üzeneteket a Szolgáltatásban elérhető email küldő funkciókkal.
 10. Ügyfél nem tölthet fel és nem továbbíthat bármilyen károkozó férget, vírust vagy egyéb romboló természetű kódot.
 11. Ha Ügyfél havi adatforgalma meghaladja a 500MB-os mennyiséget vagy jelentősen eltér más Ügyfelek általános hálózati forgalmától (amely CO3 által meghatározott), CO3 fenntartja a jogot, hogy Ügyfél Felhasználói fiókját azonnal letiltsa addig, amíg Ügyfél nem csökkenti hálózati forgalmának mennyiségét.
 12. A Szolgáltatás igénybevételével az Általános Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek lépnek életbe Ügyfél és CO3 között. Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen Általános Szerződési Feltételek és az Ügyfél által választott díjcsomagban meghatározott vagy a CO3-mal egyedileg megállapodott szolgáltatások/ellenszolgáltatások alkotják Ügyfél és CO3 teljes megállapodását a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan. Minden korábbi megállapodás érvényét veszti (beleértve, de nem kizárólagosan, az Általános Szerződési Feltételek korábbi változatait).
 13. A Ptk. 6:63. § (5) rendelkezése jelen szerződéses jogviszonyra nem alkalmazható.
 14. A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felek között elektronikusan jön létre, az alábbiak szerint:

  Ügyfél kiválasztja az előfizetési időszakot, majd banki átutalássa, bankkártyával/hitelkártyával vagy PayPal közvetlen fizetéssel befizeti azt. A szerződés akkor jön létre, amikor CO3 számláján a Szolgáltatási díj jóváírásra került.

  A Szolgáltatásra nyújtására vonatkozó szerződés nem minősül írásban megkötöttnek.

  CO3 nem rögzíti a szerződést és az utóbb csak általános szerződési feltételként lesz hozzéférhető.

  A szerződés nyelve a magyar.

  CO3 nem veti alá magát a szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek.

  Az általános szerződési feltételeket CO3 kérésre megküldi az Ügyfélnek.

12. Hatálybalépés

Jelen ÁSZF 2024. február 20. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos. Rendelkezéseit a már megkötött szerződések esetében is alkalmazni kell.